Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy OSP Raciborowice

Gmina Michałowice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Michałowice
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-091 Michałowice, Pl. Józefa Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 123 885 740 , fax. 123 885 035
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Michałowice
  Pl. Józefa Piłsudskiego 1
  32-091 Michałowice, woj. małopolskie
  tel. 123 885 740, fax. 123 885 035
  REGON: 35155571400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.malopolska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy OSP Raciborowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy OSP Raciborowice”, gmina Michałowice, powiat krakowski, woj. małopolskie. 2. Zakres prac obejmuje: 2.1. roboty rozbiórkowe, 2.2. wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej placu manewrowego, ułożenie krawężników, palisady, obrzeży. 3. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z: 3.1. Dokumentacją – zakres prac – (zał. Nr 8 do SIWZ); 3.2. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – (zał. Nr 9 do SIWZ); 3.3. Przedmiarem prac – (zał. Nr 10 do SIWZ); 3.4. niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 4. Wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną