Zakup czasu antenowego w telewizji ogólnopolskiej oraz produkcja programów na żywo

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-017 Olsztyn, Staromiejska
 • Telefon/fax: tel. 895353565
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna
  Staromiejska 1
  10-017 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895353565
  REGON: 539553770
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wmrot.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie wpisane do rejestru przedsiębiorców

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup czasu antenowego w telewizji ogólnopolskiej oraz produkcja programów na żywo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) zakup czasu antenowego do emisji 8-sekundowych wskazań Zamawiającego (billboardu sponsorskiego) przy realizacji wejść „na żywo” na antenie ogólnopolskiej telewizji w latach 2019-2020 w ilości 36 dni; w terminach wskazanych przez Zamawiającego, w ramach projektu „Przeprowadzenie kampanii promocji gospodarki regionu przez Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizację Turystyczną” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa I: Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur. Działanie 1.4: Nowe modele biznesowe i ekspansja. Poddziałanie 1.4.1: Promocja gospodarcza regionu. 2) wyprodukowanie i wyemitowanie billboardu sponsorskiego przed i po każdym wejściu „na żywo”; 3) zakup czasu antenowego do emisji wskazań Zamawiającego przy realizacji 36 dni wejść „na żywo” na antenie ogólnopolskiej telewizji w dniach w latach 2019-2020; - w terminach wskazanych przez Zamawiającego; - co najmniej 10 wejść „na żywo” każdego dnia - o długości co najmniej 90 sekund każde, w lokalizacjach terenowych - ustalonych wcześniej z Zamawiającym - w godzinach od 6.00 do 18.00 każdego dnia w okresie od piątku do niedzieli; łącznie – w okresie realizacji zamówienia - będzie to co najmniej 360 wejść „na żywo” .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92220000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną