„Zakup, dostawa i montaż laptopów wraz z oprogramowaniem, tabletów, tablicy interaktywnej z projektorem, rzutnika multimedialnego i ekranów multimedialnych do rzutnika, aparatów fotograficznych na potrzeby pracowni przedmiotowych w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AH/18 pn. "Kompetencje na przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”

Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 327 605 200 , fax. 327 605 280
 • Data zamieszczenia: 2019-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
  ul. Jana Pawła II 10
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 327 605 200, fax. 327 605 280
  REGON: 00051587900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siemianowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup, dostawa i montaż laptopów wraz z oprogramowaniem, tabletów, tablicy interaktywnej z projektorem, rzutnika multimedialnego i ekranów multimedialnych do rzutnika, aparatów fotograficznych na potrzeby pracowni przedmiotowych w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AH/18 pn. "Kompetencje na przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż laptopów wraz z oprogramowaniem, tabletów, tablicy interaktywnej z projektorem, rzutnika multimedialnego i ekranów multimedialnych do rzutnika, aparatów fotograficznych na potrzeby pracowni przedmiotowych w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AH/18 pn. "Kompetencje na przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy (3) Części: 2.1. Część 1 zamówienia: „Zakup, dostawa i montaż zestawu interaktywnego: tablicy interaktywnej z projektorem, uchwytem ściennym z reg. wysokości, wysięgnikiem i okablowaniem, laptopa dla nauczyciela, ekranu do rzutnika multimedialnego, aparatu fotograficznego oraz rzutnika multimedialnego dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza w Siemianowicach Śląskich przy ul. Michałkowickiej 15” 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż zestawu interaktywnego: tablicy interaktywnej z projektorem, uchwytem ściennym z reg. wysokości, wysięgnikiem i okablowaniem, laptopa dla nauczyciela, ekranu do rzutnika multimedialnego, aparatu fotograficznego oraz rzutnika multimedialnego dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza w Siemianowicach Śląskich przy ul. Michałkowickiej 15. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja zestawu interaktywnego: tablicy interaktywnej z projektorem, uchwytem ściennym z reg. wysokości, wysięgnikiem i okablowaniem, laptopa dla nauczyciela, ekranu do rzutnika multimedialnego, aparatu fotograficznego oraz rzutnika multimedialnego został zawarty w Dodatku nr 3a do SIWZ. 3) W celu potwierdzenia, że oferowany zestawu interaktywnego: tablicy interaktywnej z projektorem, uchwytem ściennym z reg. wysokości, wysięgnikiem i okablowaniem, laptopa dla nauczyciela, ekranu do rzutnika multimedialnego, aparatu fotograficznego oraz rzutnika multimedialnego spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego Opis oferowanego zestawu interaktywnego: tablicy interaktywnej z projektorem, uchwytem ściennym z reg. wysokości, wysięgnikiem i okablowaniem, laptop, ekran do rzutnika multimedialnego, aparat fotograficzny oraz rzutnik multimedialny. Dokument ten jest składany w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie na warunkach określonych we wzorze umowy (Dodatek nr 5 do SIWZ). 5) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza w Siemianowicach Śląskich przy ul. Michałkowickiej 15. 6) Jeżeli Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 powyżej wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów, czy też wskazanie źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, źródło dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty", aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Materiały, urządzenia proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy lub usługi spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w Dokumentacji. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 7) Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. 8) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 9) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 10) Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 7) Pzp. 11) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 2.2. Część 2 zamówienia: „Zakup, dostawa i montaż laptopa dla nauczyciela oraz tabletów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Fryderyka Chopina w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chopina 4a.” 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż laptopa dla nauczyciela oraz tabletów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Fryderyka Chopina w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chopina 4a. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja laptopa oraz tabletów, został zawarty w Dodatku nr 3b do SIWZ. 3) W celu potwierdzenia, że oferowany laptop oraz tablety spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego Opis oferowanego sprzętu: laptop oraz tablety. Dokument ten jest składany w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie na warunkach określonych we wzorze umowy (Dodatek nr 5 do SIWZ). 5) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Fryderyka Chopina w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chopina 4a. 6) Jeżeli Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 powyżej wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów, czy też wskazanie źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, źródło dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty", aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Materiały, urządzenia proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy lub usługi spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w Dokumentacji. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 7) Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. 8) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 9) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 10) Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 7) Pzp. 11) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 2.3. Część 3 zamówienia: „Zakup, dostawa i montaż laptopa dla nauczyciela z oprogramowaniem z możliwością podłączenia rzutnika i mikroskopu, ekranu do rzutnika multimedialnego, aparatu fotograficznego oraz tabletów dla uczniów dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliusza Słowackiego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Słowackiego 5.” 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż laptopa dla nauczyciela z oprogramowaniem i możliwością podłączenia rzutnika i mikroskopu, ekranu do rzutnika multimedialnego, aparatu fotograficznego oraz tabletów dla uczniów dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliusza Słowackiego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Słowackiego 5. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja laptopa wraz z oprogramowaniem możliwością podłączenia do rzutnika i mikroskopu, ekranu do rzutnika multimedialnego, aparatu fotograficznego oraz tabletów, został zawarty w Dodatku nr 3c do SIWZ. 3) W celu potwierdzenia, że oferowane: laptopa wraz z oprogramowaniem możliwością podłączenia do rzutnika i mikroskopu, ekranu do rzutnika multimedialnego, aparatu fotograficznego oraz tabletów spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego Opis oferowanego sprzętu: laptopa wraz z oprogramowaniem możliwością podłączenia do rzutnika i mikroskopu, ekranu do rzutnika multimedialnego, aparatu fotograficznego oraz tabletów. Dokument ten jest składany w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie na warunkach określonych we wzorze umowy (Dodatek nr 5 do SIWZ). 5) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliusza Słowackiego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Słowackiego 5. 6) Jeżeli Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 powyżej wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów, czy też wskazanie źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, źródło dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty", aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Materiały, urządzenia proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy lub usługi spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w Dokumentacji. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 7) Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. 8) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 9) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 10) Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 7) Pzp. 11) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub na obie części zamówienia. Dla każdej części prowadzone będzie odrębne postępowanie przy wyborze oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną