Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego dla potrzeb jednostek garnizonu mazowieckiego Policji

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 26-600 Radom, 11 Listopada
 • Telefon/fax: tel. 483453103 , fax. 483452002
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
  11 Listopada 37/59
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 483453103, fax. 483452002
  REGON: 67089737900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego dla potrzeb jednostek garnizonu mazowieckiego Policji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego (norma PN-C-96024), zwanym także olejem opałowym, w ilościach i dla jednostek wskazanych w Załączniku nr 8 do SIWZ. Olej musi spełniać wymagania jakościowe określone w normie PN-C-96024 tj: Parametr Jednostka Zakres min. max. Gęstość w temp. 15 oC kg/m3 - 860,0 Wartość opałowa MJ/kg 42,6 - Temperatura zapłonu oC 56,0 - Lepkość kinematyczna w temp. 20 oC mm2/s - 6,000 Skład frakcyjny do temp. 250 oC destyluje %(V/V) - 65,0 do temp. 350 oC destyluje %(V/V) 85,0 - Temperatura płynięcia oC - -20 Temperatura mętnienia oC Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach. Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej %(m/m) - 0,30 Zawartość siarki %(m/m) - 0,100 Zawartość wody mg/kg - 200 Zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg - 24,0 Pozostałość po spopieleniu %(m/m) - 0,010 Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60oC m - 460 Stabilność oksydacyjna g/m3 - 25 Barwa - czerwona *zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zawartości siarki dla olejów określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008 ze zm.) 1. Dostawa oleju odbywać się będzie na podstawie zamówienia częściowego Zamawiającego kierowanego do Wykonawcy. 2. Olej winien zostać dostarczony nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia częściowego u Wykonawcy do jednostki Policji określonej w zamówieniu. 3. Olej będzie dostarczany od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7:30 do 15:30. 4. Odbiór dostarczonego oleju potwierdzony będzie na załączonym dokumencie WZ. 5. Potwierdzeniem jakości dostarczonego oleju będzie świadectwo jakości dostarczonego oleju załączone do dokumentu wydania oleju (WZ). 6. Nie załączenie świadectwa jakości dostarczonego oleju do dokumentu wydania oleju będzie stanowić podstawę do odmowy odbioru oleju przez Zamawiającego. 7. Warunkiem odbioru dostawy częściowej jest umożliwienie Zamawiającemu w obecności i przy udziale przedstawiciela Wykonawcy: a) pobranie i oplombowanie prób kontrolnych dostarczonego produktu, które będą pobrane z autocysterny Wykonawcy; b) dokonanie organoleptycznej kontroli jakości; 8. Wykonawca będzie wyposażony podczas każdej dostawy w oryginalne naczynia na próbki umożliwiające rzetelne pobranie, przechowywanie i zabezpieczenie próbek. Próbki powinny być opieczętowane, opatrzone datą i podpisami przedstawicieli obu stron. 9. Podstawą do złożenia ewentualnej reklamacji w aspekcie jakości dostarczonego oleju opałowego będą wyniki badań laboratoryjnych pobranych prób kontrolnych wykonanych przez niezależne od strony umowy specjalistyczne laboratorium 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości oleju napędowego grzewczego, max o 30%. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązuje się do: − terminowej dostawy oleju, − przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w terminie do 7 dni od dnia jej zgłoszenia na piśmie, − dostarczenia własnym, specjalistycznym pojazdem transportowym wyposażonym w legalizowany układ do pomiaru ilościowego oleju napędowego grzewczego na swój koszt wraz z rozładunkiem do jednostek Policji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną