Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego publicznych placówek oświatowych na terenie gminy Sulejów, żłobka w Sulejowie oraz ośrodka zdrowia we Włodzimierzowie

Gmina Sulejów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Sulejów
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 97-330 Sulejów, ul. Konecka
 • Telefon/fax: tel. 446 102 500 , fax. 446 162 551
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulejów
  ul. Konecka 42
  97-330 Sulejów, woj. łódzkie
  tel. 446 102 500, fax. 446 162 551
  REGON: 59064832700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sulejow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego publicznych placówek oświatowych na terenie gminy Sulejów, żłobka w Sulejowie oraz ośrodka zdrowia we Włodzimierzowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego publicznych placówek oświatowych na terenie gminy Sulejów, żłobka w Sulejowie oraz ośrodka zdrowia we Włodzimierzowie - zgodnie z SIWZ. • Część 1: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie -55 000 litrów; adres dostawy: Włodzimierzów ul. Łęczyńska 8. • Część 2: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie-Kolonii – 33 000 litrów; adres dostawy: Witów Kolonia 47. • Część 3: a. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie – 9 000 litrów; adres dostawy: ul. Górna 15, Sulejów b. Dostawa oleju opałowego lekkiego do ośrodka zdrowia we Włodzimierzowie – 10 000 litrów, adres dostawy: ul. Łęczyńska 10, Włodzimierzów. Ośrodek zdrowia jest w administrowaniu Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie (zwany dalej MZK w Sulejowie) 4. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia tj. zbiorników w poszczególnych placówkach oraz rozładunek oleju. Dostawy oleju będą realizowane sukcesywnie etapami w terminach, ilościach i miejscach wskazanych przez zamawiającego. Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15 stopni C. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: zmniejszenia ilości dostawy oleju opałowego lekkiego stosownie do potrzeb w granicach 20%. 6. Olej opałowy musi spełniać parametry jakościowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym parametry nie gorsze niż wskazane w SIWZ. 7. Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15 stopni C. W przypadku awarii powstałych w wyniku dostarczenia oleju opałowego zanieczyszczonego lub niespełniającego określonych powyżej parametrów, wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ich usunięciem. 8. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanych dostaw. 9. Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia dostawy (dokument Wz), wystawione przez Wykonawcę i potwierdzone przez Dyrektora danej placówki lub upoważnionego pracownika. 10. Na żądanie Dyrektora danej placówki/pracownika MZK w Sulejowie Wykonawca okaże świadectwo jakości lub równoważny dokument przedstawiający parametry dostarczanego oleju opałowego, wystawione przez producenta. 11. Nabywany olej opałowy będzie w 100 % przeznaczony do celów opałowych. 12. Dostawy oleju opałowego będą realizowane przez Wykonawcę w godzinach od 8:00 do 15:00, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które dostosowywane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia w ciepło odbiorców. 14. Olej dostarczany będzie transportem Wykonawcy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego sukcesywnie, zgodnie z indywidualnymi zamówieniami. Olej będzie dostarczany do kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie-Kolonii, Żłobka Samorządowego w Sulejowie oraz ośrodka zdrowia we Włodzimierzowie. 15. Dostawy oleju opałowego do poszczególnych miejsc mogą być łączone (w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty dla kilku części jednego Wykonawcy) i wówczas minimalne ilości jednorazowej dostawy będą oscylowały w granicach 8 000 – 10 000 litrów. 16. Termin dostawy liczony będzie od dnia następującego (licząc od godziny 10.00) po dniu złożenia zamówienia drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail) i zostanie zrealizowany w terminie maksymalnie 3 dni robocze, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. 17. Autocysterna musi być wyposażona w urządzenie dystrybucyjne - instalację pomiarową do paliw płynnych oraz posiadać aktualne na dzień dostawy świadectwo legalizacji/certyfikacji urządzeń dystrybucyjnych w autocysternie. 18. Termin płatności faktury wynosi minimum 14 dni a maksymalnie 30 dni (jest to jedno z kryterium wyboru ofert) od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną