Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP

Gmina Stara Kornica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Stara Kornica
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 08-205 Stara Kornica, Stara Kornica
 • Telefon/fax: tel. 833 587 822 , fax. 833 587 893
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stara Kornica
  Stara Kornica 191
  08-205 Stara Kornica, woj. mazowieckie
  tel. 833 587 822, fax. 833 587 893
  REGON: 30237724000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kornica.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w ramach umowy dofinansowania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie.1.Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 1260 ze zm.). 2. Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2. 3. Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2010r. Nr 85, poz. 553). Świadectwo ważne na dzień odbioru. 4. Pojazd powinien spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2010r. Nr 85, poz. 553). 5. Pojazd powinien spełniać wymagania rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży pożarnej (Dz. U. z 2019, poz. 594). 6. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2019r. 7. Wykonawca w dniu odbioru przedstawi odpowiednie certyfikaty. 8. Samochód powinien posiadać niezbędne minimalne konieczne wyposażenie i wymagane prawem certyfikaty i świadectwami, CNBOP (homologacja) na potrzeby zarejestrowania i włączenia do podziału bojowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną