Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niwiskach

Ochotnicza Straż Pożarna w Niwiskach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Niwiskach
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 66-010 Niwiska, ul. Szkolna
 • Telefon/fax: tel. 683276663
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Niwiskach
  ul. Szkolna 6
  66-010 Niwiska, woj. lubuskie
  tel. 683276663
  REGON: 971269061
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nowogrodbobrz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Niwiskach

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niwiskach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niwiskach” Wymagania ogólne dla samochodu: a) Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz.1002 z późn. zm.) oraz wymagania opisane w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia, a także mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553), wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. b) Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z: − Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 53), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy − Rozporządzeniami Ministrów : Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U.2019.594) − Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr32 z 2003 r. poz 262 z późn. zm.) c) Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia nie starszy niż 2019 rok. d) Moc silnika nie mniejsza niż 290 KM 2. Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki określone w przepisach prawnych dla wspólnotowego Unii Europejskiej. Dostarczony samochód musi posiadać świadectwo homologacji i wymagane dokumenty (kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną) umożliwiające rejestrację pojazdu przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie zamawiającego udokumentować spełnienie wymagań technicznych przez oferowany pojazd określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej. 4. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedany samochód oraz na elementy mechaniczne, zabudowę i wyposażenie pożarnicze na okres minimum 24 miesięcy 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający wymagania techniczne dla pojazdu, zawiera Specyfikacja Techniczna – Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 6. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z: a) Narodowego/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej b) Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego c) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji d) Gminy Nowogród Bobrzański 7. Wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się użycie dla realizacji dostaw zastosowanie produktów równoważnych co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią minimalne parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej. 8. Jeżeli w opisach występują normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne z opisywanymi. 9. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną