Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubsza

Ochotnicza Straż Pożarna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 49-313 Lubsza, Kamienna
 • Telefon/fax: tel. 606991831
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna
  Kamienna 3
  49-313 Lubsza, woj. opolskie
  tel. 606991831
  REGON: 5321178341
 • Adres strony internetowej zamawiającego: osplubsza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organizacja Pożytku Publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubsza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego. 2. Szczegółowy opis pojazdu, wymagane wyposażenie, parametry graniczne, warunki gwarancji, serwisu, szkolenia, zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Wyspecyfikowany przedmiot zamówienia, którego warunki graniczne zostały określone w Załączniku Nr 2 do SIWZ musi posiadać rok produkcji min. 2018 na pojeździe bazowym, nowym bez przebiegu. 4. Przedmiot zamówienia musi być kompletny pod względem wymagań Zamawiającego określonych odpowiednio w Załączniku Nr 2 do SIWZ i po przekazaniu Zamawiającemu gotów do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych. 5. Wykonawca zobowiązany będzie, w dniu dokonania odbioru, do przeprowadzenia w siedzibie Wykonawcy szkolenia z zakresu obsługi podstawowej dostarczonego pojazdu oraz sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną