Zakup wraz z dostawą gorących posiłków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 26-910 Magnuszew, ul. Saperów
 • Telefon/fax: tel. 48 621 71 05 , fax. 48 621 70 25
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Saperów 24
  26-910 Magnuszew, woj. mazowieckie
  tel. 48 621 71 05, fax. 48 621 70 25
  REGON: 14017622000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą gorących posiłków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup dla 160 dzieci przez 71 dni tj. 11360 gorących posiłków jednodaniowych z dowozem do czterech szkół na terenie gminy Magnuszew. 1) posiłki jednodaniowe przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1252) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154). Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne. Posiłki muszą być świeżo przygotowane w dniu dostaw, do przygotowywania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie zobowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi, wyklucza się posiłki z papierka lub puszki, bez potraw tłustych, ciężko strawnych, a także potraw kwaśnych, bardzo słonych. Nie należy używać ostrych przypraw i octu, ale naturalnych (np. pietruszka, koper, cytryna). W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone. 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem, który musi być przedłożony przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz Dyrektorom szkół. Wykonawca będzie dostarczał jadłospis na nadchodzące dwa tygodnie najpóźniej ostatniego dnia tygodnia poprzedzającego przyszłe dwa tygodnie (tzw. jadłospis dekadowy). Jadłospis musi zawierać wykaz rodzajowy posiłków, ich gramaturę, alergeny i być potwierdzony przez osobę do tego upoważnioną. Jadłospis powinien być urozmaicony w ten sposób, że te same posiłki nie mogą się powtarzać w okresie 2 tygodniowym. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania obiadów jednodaniowych wydawanych w systemie: - dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek), zupa (400 g) plus pieczywo (50g) + owoc zupa na wywarach warzywno-mięsnych, nie z proszku zupę i makaron dostarczać oddzielnie - trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) drugie danie: mięso lub ryba (100 g), ziemniaki lub ryż lub kasza lub makaron (200 g), surówki lub jarzyny (100 g), kompot (200 ml). Drugie danie jeden raz w tygodniu może stanowić posiłek typu: pierogi, pyzy, naleśniki, makaron z serem o gramaturze 400 g + kompot (200 ml) + owoc. Do wyrobu kompotu nie wolno stosować syropów syntetycznych, barwinków i innych konserwantów. Wszystkie posiłki muszą być przygotowane i podane z zawartością warzyw lub owoców w każdym posiłku. 4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania naczyń jednorazowych na których wydawane będą posiłki wraz ze sztućcami. Naczynia jednorazowe oraz sztućce muszą posiadać wymagane atesty. Koszt naczyń i sztućcy Wykonawca uwzględnia w cenie jednostkowej posiłku. 5) Zamawiający informuje, że wskazana powyżej ilość posiłków ma charakter szacunkowy a rzeczywista liczba dziennych posiłków może ulec zmianie i wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego. Zmiana ilości posiłków nie będzie powodować zmiany ceny posiłku ani zmiany warunków umowy, nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 6) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków w naczyniach będących w jego dyspozycji (własności) z zastosowaniem wymogów higieniczno – sanitarnych, dostaw musi odbywać się w naczyniach przystosowanych do przewozu żywności i zapewniających właściwa i ochronę, temperaturę . Samochód do przewozu posiłków musi być przystosowany do przewozu żywności oraz spełniać podstawowe wymagania sanitarno-higieniczne, 7) dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Rozniszewie godz. 09:40, Szkoły Podstawowej w Mniszewie godz. 09:50, Szkoły Podstawowej w Chmielewie godz. 10:10, Szkoły Podstawowej w Przydworzycach godz. 10:30. 8) miejsce wydawania posiłków wyznaczają Dyrektorzy szkół. Liczba dzieci objętych dożywianiem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie w poszczególnych szkołach zostanie przekazana mailem lub faksem przez pracownika GOPS. Zmiany w ilości zamawianych posiłków będą zgłaszane Wykonawcy najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedniego. 9) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru pozostałości po wydanych posiłkach (odpadów). 10) Wykonawca zobowiązany jest codziennie przechowywać próbki żywności dla potrzeb badań żywności przez Państwową Inspekcję Sanitarną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie probiernia i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. z 2007 r. Nr 80, poz. 545) 11) Wykonawca będzie przygotowywał oraz dostarczał posiłki, zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie, 12) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie żywionych dzieci. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostawę posiłków zgodnych z wymogami SIWZ z innych źródeł. 13) Prawidłowość realizacji zamówienia podlegać będzie comiesięcznej ocenie przeprowadzanej przez komisję powołaną przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W celu potwierdzenia wiarygodności danych Wykonawca każdorazowo udostępni na wniosek Zamawiającego oryginały dowodów (faktur) zakupu produktów stanowiących dowód zakupu „wsadu do kotła”. 14) dokonanie zakupu posiłków winno nastąpić z zachowaniem efektywnego wydatkowania środków finansowych, co oznacza, że posiłki muszą być odpowiednie jakościowo tj. smaczne, gorące i w całości spożyte. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie: zgodności dostarczanych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem jakościowym i wagowym przy czym legalizowaną wagę zapewni Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55500000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną