Zakup wyposażenia służącego realizacji wydarzeń kulturalnych i edukacji kulturalnej dla GOK Śliwice

Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 89-530 Śliwice, Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 52 3340071, 579 470 156 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach
  Dworcowa 39
  89-530 Śliwice, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3340071, 579 470 156, fax. -
  REGON: 090123534
 • Adres strony internetowej zamawiającego: goksliwice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia służącego realizacji wydarzeń kulturalnych i edukacji kulturalnej dla GOK Śliwice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż, uruchomienie wyposażenia dla GOK Śliwice wraz z instruktażem obsługi w ramach projektu „Zakup wyposażenia służącego realizacji wydarzeń kulturalnych i edukacji kulturalnej dla GOK Śliwice. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie grupy: a) Grupa 1. Sprzęt nagłośnieniowy wraz z montażem: Mobilny zestaw nagłośnieniowy, montaż zakupionego sprzętu. Sprzęt oświetleniowy wraz z montażem: Zestaw 5 reflektorów scenicznych, fresneli, montaż i uruchomienie zakupionego sprzętu. b) Grupa 2. Zestaw mikrofon bezprzewodowy do ręki z odbiornikiem z uchwytem na statyw, Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem nagłownym, Zestaw mikrofon dynamiczny do ręki z wyłącznikiem z uchwytem na statyw, Zestaw misker audio cyfrowy ze stage boxem i skrzynią transportową, Kabel kolumnowy, Wtyk kolumnowy, Barierka zaporowa, Drabina przejezdna, składana, Stoły składane bankietowe. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 Specyfikacja wyposażenia/Formularz cenowy. 4. Użyte w dokumentacji przetargowej opisy (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące. 5. Jeżeli w dokumentacji przetargowej znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów i urządzeń, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów i urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ urządzenia wymienione w dokumentacji przetargowej mogą być zastąpione materiałami /urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji przetargowej. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych produktów wraz z podaniem nazwy producenta, nazwę oferowanego produktu oraz jego parametry potwierdzone załączonymi dokumentami np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji przetargowej, certyfikaty, atesty. Podane w dokumentacji przetargowej nazwy nie mają na celu naruszenia art 7 i 29 ustawy Pzp, a jedynie ma na celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. 6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć fabrycznie nowe, nieużywane wyposażenie. 7. Zaoferowane wyposażenie musi posiadać atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności i in. obowiązujące na terenie UE oraz musi być dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych, wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do Zamawiającego w dniu dostawy danego wyposażenia. 8. Zakres zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla GOK Śliwice wraz z instruktażem obsługi w ramach projektu „Zakup wyposażenia służącego realizacji wydarzeń kulturalnych i edukacji kulturalnej” o parametrach określonych w Załączniku Nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dopuszcza się zaoferowanie wyposażenia o wyższych parametrach 9. Wyposażenie, stanowiące przedmiot zamówienia dostarczone będzie Zamawiającemu na adres wskazany przez Zamawiającego tj. do Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach, ul. Dworcowa 39, 89-530 Śliwice. Następnie dokonać montażu zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego i przeprowadzić instruktaż personelu. Szczegóły związane z dostawą, montażem i uruchomieniem należy uzgodnić z dyrektorem GOK Śliwice. 10. Przed montażem, Zamawiający dokona oceny zgodności dostarczonego wyposażenia w zakresie zgodności z SIWZ i umową. 11. W przypadku dostarczenia wyposażenia niezgodnego z wymagania Zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia prawidłowego wyposażenia w umownym terminie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32342400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną