Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. 42 Pułku Piechoty w rejonie działek rekreacyjnych.

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. 42 Pułku Piechoty w rejonie działek rekreacyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sygnalizacji świetlnej przejściu dla pieszych na ul. 42 Pułku Piechoty w rejonie działek rekreacyjnych w Białymstoku wraz z podłączeniem do Systemu Zarządzania Ruchem w Białymstoku. 2. Zakres prac obejmuje: 1) zaprojektowanie sygnalizacji świetlnej i wykonanie dokumentacji projektowej, 2) budowę sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej z podłączeniem do Systemu Zarządzania Ruchem w Białymstoku, 3) wykonanie wszystkich prac związanych z usunięciem ewentualnych kolizji wynikających z opracowanych rozwiązań projektowych, 4) wykonanie wszystkich prac związanych ze zmianą bądź wdrożeniem zaprojektowanej organizacji ruchu, 5) wszelkie koszty, uzgodnienia dotyczące realizacji niniejszego zadania, 6) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, 7) zaprojektowanie i wykonanie przyłącza energetycznego, 8) zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz z przyłączem światłowodowym, 9) instalację urządzeń światłowodowych dla zapewnienia komunikacji pomiędzy sterownikiem, a Centrum Zarządzania Ruchem w Białymstoku, 10) wykonanie niezbędnych pomiarów i badań w zakresie elektrycznym, światłowodowym, 11) wszystkie stosowane elementy muszą być nowe, mieć stosowne certyfikaty i atesty, oraz musza być dopuszczone do zastosowania, 12) pełną obsługę geodezyjną (w tym inwentaryzację powykonawczą w ilości 2 egz.), 13) koszty związane z organizacją i zabezpieczeniem budowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści SIWZ oraz programu funkcjonalno – użytkowego i wystąpić do zamawiającego o rozstrzygnięcie. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich czynności (prac) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem, za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - wymaga zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 6. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy lub podwykonawcy. 7. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 8. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 – letniej gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. 9. W przypadku, gdy w programie funkcjonalno-użytkowym zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w programie. 10. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 12. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu. 13. Prace w pasie drogowym muszą być wykonane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i odpowiednimi przepisami w tym względzie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233294-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną