Zielony zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu

Gmina Miasto Świnoujście ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 91 3212780 , fax. 91 3215995
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Świnoujście
  ul. Wojska Polskiego 1/5
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3212780, fax. 91 3215995
  REGON: 81168429000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.swinoujscie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zielony zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn.: „Zielony zakątek” przy specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu jest wykonanie robót budowlanych – zagospodarowanie terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu. Zamówienie dotyczy wykonania placu zabaw część „B” oraz nawierzchni z kostki w kwadracie pomiędzy szkołą a bunkrem i budynkami gospodarczymi. Prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część umowy uwzględniając następujące zmiany: Murki ceglane i kamienne okalające trawnik należy rozebrać, tylko fragment (ok. 12 m) mura kamiennego od strony zachodniej po rozbiórce odbudować do wys. 40 cm. Po rozbiórce pozostałych murków, ułożyć krawężniki drogowe 35x15 z ławą betonową i oporem jak opisano w projekcie. Nawierzchnię placu zabaw część „B” wykonać jako naturalną poprzez ułożenie gotowej trawy z rolki. Zwiększa się ilość ławek typu parkowego z 3 do 10 – usytuowanie wokół placu zabaw część „B”. Klomby przy budynku gospodarczym i budynku Poradni zamiast wysiewu trawy, wyściółkować przekompostowaną korą sosnową, pozbawioną patogenów grzybów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną