Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. św. Antoniego
 • Telefon/fax: tel. 447103314
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim
  ul. św. Antoniego 41
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 447103314
  REGON: 59065355300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip-powiat-tomaszowski-new.mserwer.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie ulic, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, parkingów, zatok przystanków komunikacji publicznej i wpustów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w ciągach dróg powiatowych. Zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 8 (jezdnie) oraz w załączniku nr 7 (chodniki). Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla niniejszego zamówienia określono w załącznikach nr 10 i 11. Zamówienie obejmuje dwie części: 1. Część nr 1: - Odśnieżanie i zwalczanie śliskości nośnikiem samochodowym, pługiem średnim i piaskarką Wykonawcy. Przewidywany zakres zadania: 4000 km – praca pługu, 9 000 km – praca piaskarek. Minimalna ilość samochodów przewidziana do wykonania zadania - 3 szt. (samochód z pługiem średnim i piaskarką) -Dostawa soli drogowej DR niezbrylającej o zawartości NaCl minimum 90 %, z transportem do miejsca prowadzenia akcji zimowej w ilości szacunkowej 400 Mg. Dostawa piasku przesiewanego o uziarnieniu od 0,1 mm do 1 mm, bez zanieczyszczeń gliniastych i organicznych, z transportem do miejsca prowadzenia akcji zimowej, w ilości szacunkowej 800 Mg. Zadanie obejmuje przygotowanie i załadunek materiałów do piaskarek. Środki niechemiczne i chemiczne jakie dopuszcza zamawiający określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960). 2. Część nr 2 - obejmująca jedno zadanie: - Mechaniczne odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników - Przewidywany zakres zadania: 1000 km. Zamawiający przewiduje udzielnie w części nr 2 zamówienia wynikającego z art. 67 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zgodnego z opisem zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu usług w przewidywanej ilości do 700 km. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu usług będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamontowania na pojeździe Wykonawcy systemu monitorowania pojazdów i pracy zamontowanego na pojeździe sprzętu oraz zastrzega prawo do kontrolowania świadczenia usługi poprzez zamontowany system. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania materiału używanego do zwalczania śliskości, poprzez żądanie przedłożenia przez Wykonawcę raportu z badania właściwości używanego materiału.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną